Index:
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 2: LEDEN
HOOFDSTUK 3: CONTRIBUTIE
HOOFDSTUK 4: STAAT VAN BESCHULDIGING, SCHORSING
HOOFDSTUK 5: BESTUUR
HOOFDSTUK 6: LEDENVERGADERING EN STEMMEN
HOOFDSTUK 7: GELDMIDDELEN EN KASCONTROLECOMMISSIE
HOOFDSTUK 8: ANDERE FUNCTIES
HOOFDSTUK 9: BOETES
HOOFDSTUK 10: ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1.

De vereniging draagt de naam “Volleybalvereniging V.V.E. `86, en is gevestigd te Erica.

Art. 2.

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen c.q. het laten beoefenen van de volleybalsport, zowel in competitieverband als voor ontspanning.

Art. 3.

Devereniging is opgericht op 17 Maart 1986.

Art. 4.

Het verenigingsjaar loopt van 1 Juli tot en met 30 juni.

Art. 5.

De vereniging is aangesloten bij de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond).

HOOFDSTUK 2

LEDEN

Art.6.

De vereniging kent: Gewone leden, Jeugdleden, Begunstigers, Ereleden.

Art.7.

Gewone leden zijn zij die gerechtigd zijn deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging en die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Art.8.

Jeugdleden zijn zij die gerechtigd zijn deel te nemen aan de activiteiten van de verenigingen die voor 1 oktober de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Art.9.

Begunstigers zijn zij die de vereniging op de een of andere wijze ondersteunen, hetzij in financiële, materiele en/of in immateriële zin, deze begunstigers kunnen leden doch ook niet leden zijn.
Begunstigers dienen door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering als zodanig erkent en aangenomen te zijn, zij hebben geen stemrecht.

Art.10.

Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging en/of de volleybalsport in het algemeen, door de algemene ledenvergadering en op voordracht van het bestuur, als zodanig zijn benoemd. Ereleden zijn na hun benoeming geen verenigingscontributie plichtig, speelt dit lid wel competitie dan is deze NeVoBo contributie verschuldigd.
Ereleden worden bij aanwezigheid tijdens de jaarvergadering apart genoemd.

Art.11.

De verplichtingen van de leden bestaan uit;
Het tijdig voldoen van de contributie.
Het nakomen van dit reglement, de reglementen vastgesteld door de NeVoBo en het naleven van de besluiten genomen door het bestuur en de algemene ledenvergadering.

Art .12.

Het lidmaatschap vangt aan op de eerste dag van de maand waarin het aanmeldingsformulier volledig ingevuld ontvangen is door de vereniging.
Ten aanzien van aspirant-leden zijn de volgende aanmeldingsbepalingen van toepassing:
Elk aspirant lid heeft het recht maximaal 3 weken aan activiteiten van de vereniging deel te nemen alvorens men besluit zich definitief als lid aan te melden.
a) Een aspirant lid heeft de verplichting na voornoemde periode definitief te beslissen omtrent het wel of
niet aanmelden als lid van de vereniging.
b) Besluit een aspirant lid zich niet als lid aan te melden, zijn voor hem of haar hieraan geen kosten verbonden.

Art.13.

Het lidmaatschap eindigt;
Door schriftelijke opzegging bij de secretaris, met in acht name van het in Hoofdstuk 3 art. 20 gesteld.
a: Door royement.
b: Door overlijden.
Art .14. Het lidmaatschap van leden van verdienste en ereleden eindigt;
a) Door schriftelijke opzegging van het erelid.
b) Door schriftelijke opzegging door het bestuur.
c) Door besluit van de leden op een ledenvergadering op voorstel van tenminste 10 gewone leden, waarbij een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen nodig is.
d) Door overlijden.

Art.15.

Behoudens het geval van overlijden duren de verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap voort, zolang het betreffende lid niet heeft voldaan aan zijn of haar financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging of zolang enige andere aangelegenheid, waarbij dit lid is betrokken en/of betrokken is geweest, niet is afgewikkeld.
De beoordeling of een zaak al of niet is afgewikkeld, ligt uitsluitend bij het bestuur van de vereniging.

Art.16.

Een lid, dat zijn lidmaatschap heeft opgezegd zonder te hebben voldaan aan alle verplichtingen ten opzichte van de vereniging, kan niet opnieuw lid worden, voordat voldaan is aan alle verplichtingen voortvloeiende uit het vorige lidmaatschap.

HOOFDSTUK 3

CONTRIBUTIE

Art.17.

Dehoogte en eventuele wijziging van de contributie wordt, op voorstel van het bestuur, vastgesteld op
de algemene ledenvergadering.

Art.18.

De contributie wordt ook in de vakanties doorbetaald.

Art.19.

Alle jegens de vereniging en/of de NeVoBo verschuldigde contributies, boetes en/of andere gelden, worden door de vereniging geïncasseerd middels het verenigingsincassoprogramma.
Hierbij zal de verenigingscontributie maandelijks en de NeVoBo contributie in, door het bestuur en de ledenvergadering vastgestelde, termijnen worden geïncasseerd.
Bij het aanmelden als lid c.q. het aanvaarden van het lidmaatschap van deze vereniging, verplicht ieder lid zich de vereniging te machtigen tot automatische incasso van voorgenoemde contributies, uiteraard conform de daaraan door Bankinstelling verbonden voorwaarden.

Art.20.

Leden die ingeroosterd staan op het tel- aan fluitschema en die niet aanwezig zijn tijdens de desbetreffende wedstrijd en zelf geen vervanger hebben geregeld, zal een boete worden opgelegd van € 15,00. Deze boete zal via het verenigingsincassoprogramma worden geïncasseerd.

Art.21.

Bij schriftelijke opzegging van het lidmaatschap geldt een opzeggingstermijn van drie maanden. De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin het afmeldingsformulier volledig ingevuld ontvangen is door de vereniging. Gedurende de opzeggingstermijn wordt de contributie nog wel geïncasseerd. Na afloop van de opzeggingstermijn wordt de machtiging tot automatische incasso geacht te zijn ingetrokken.
Bij opzegging na 1 augustus kunnen, dit uitsluitend ter beoordeling aan het bestuur, de door de vereniging gemaakte en door de NeVoBo opgelegde kosten m.b.t. teamgelden, contributies etc. aan het betreffende lid worden doorberekend, conform het in Hoofdstuk 3 art.19 gestelde.

Art.22.

De vereniging verplicht zich jegens haar leden dat evt. ten onrechte geïncasseerde boetes, contributies, etc. op eerste aanzoek van het betreffende lid per omgaande worden gestorneerd.

HOOFDSTUK 4

STAAT VAN BESCHULDIGING, SCHORSING

Art.23.

Elk lid, genoemd in dit huishoudelijk reglement en/of op enige andere wijze verbonden aan de vereniging, dat zich schuldig maakt aan wangedragingen, de goede naam van de vereniging schaadt of in ernstige mate te kort schiet in zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging en/of haar leden, kan door het bestuur in staat van beschuldiging worden gesteld.
Wanneer het bestuur daartoe termen aanwezig acht, wordt de aangeklaagde als lid geschorst.
Indien tengevolge van in onderhavig artikel bedoelde feiten door de NeVoBo aan de vereniging resp. Aan een betreffend lid c.q. aan betreffende leden een boete wordt opgelegd, zal de boete door het bestuur worden verhaald op het betreffende lid c.q. de betreffende leden, met in acht name van het in Hoofdstuk 3 art.19 en in Hoofdstuk 9 art.49 gestelde.

HOOFDSTUK 5

BESTUUR

Art.24.

Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Art.25.

Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.

Art.26.

Hetdagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Art.27.

Gelijk met een gewoon bestuurslid, treedt ook een lid van het dagelijks bestuur elk jaar bij toerbeurt en conform het schema van aftreden, af.
Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen.

Art.28.

De voorzitter en bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, leidt de vergadering en stelt daarin de orde van de dag vast en kan alle stukken van de vereniging, zo hij wenst, mede ondertekenen.
Is woordvoerder namens de vereniging bij officiële gelegenheden, tenzij hij/zij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

Art.29.

De secretaris maakt van elke vergadering een verslag en legt de besluiten vast in een z.g.n. besluitenlijst. Het verslag en de besluitenlijst zullen op de eerst volgende vergadering, middels een afzonderlijk agendapunt , worden behandeld en als zodanig door het bestuur per acclamatie worden vastgesteld, waarna archivering volgt. Alle correspondentie, dient te worden verzorgd door de secretaris, waarbij hij/zij er voor zorgt dat alle correspondentie per commissie wordt gearchiveerd en tevens dat elke commissie c.q. het betreffende commissie en/of bestuurslid een afschrift ontvangt. De secretaris maakt eveneens het jaarverslag van de vereniging.

Art.30.

De penningmeester beheert en int alle gelden van de vereniging en is als zodanig door het bestuur gemachtigd. Hij/zij dient de administratie adequaat en -up to date- bij te houden en elke bestuursvergadring aan het bestuur een overzicht te overleggen van bezittingen en schulden (de balans) en de resultaten (verlies en winst) van de vereniging. De penningmeester dient eenmaal per jaar een begroting c.q. een bijgestelde begroting aan het bestuur te overleggen.

Art.31.

De taken van de andere bestuursleden worden onderling in het bestuur geregeld.

HOOFDSTUK 6

LEDENVERGADERING EN STEMMEN.

Art.32.

Binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt jaarlijks een algemene ledenvergadering gehouden.
Deze vergadering heeft onder meer tot taak;
a: Het bespreken van het door de secretaris opgestelde jaarverslag en het goedkeuren en vaststellen van de notulen van de vorige jaarvergadering
b: Het bespreken van het door de penningmeester opgestelde financiële verslag, alsmede het vaststellen van de begroting voor het eerstvolgende verenigingsjaar.
c: Het verkiezen van de leden van de kascontrolecommissie.
d: Het verlenen van decharge aan de penningmeester.
e: Het verlenen van decharge aan het bestuur met betrekking tot het gevoerde beleid.
f: Het verkiezen van de bestuursleden.

Art.33.

Indien het bestuur zulks voorstelt of tenminste 10 leden aan het bestuur zulks te kennen hebben gegeven, wordt een bijzondere ledenvergadering gehouden.

Art.34. Voor verkiezing van de leden van het bestuur heeft ieder lid het recht kandidaten te stellen.
Bij voordracht van bestuursleden zijn bevoegd, het bestuur zowel als 10 leden.
De leden moeten de namen van de kandidaten schriftelijk en voor aanvang van de vergadering indienen, bij voorkeur echter op een tijdstip dat deze nog kunnen worden gepubliceerd in de officiële uitnodiging voor deze vergadering.
Ook verdient het de voorkeur namen van kandidaten voorgesteld door het bestuur te publiceren in voorgenoemde uitnodiging.

Art.35.

Treedt een bestuurslid tussentijds af, dan kan het bestuur een bijzondere ledenvergadering uitschrijven om een nieuw bestuurslid te benoemen.
Het bestuur kan in onderhavige situatie en indien omstandigheden zulks verlangen, middels publicatie voorstellen bepaalde personen tot bestuurslid ad interim te benoemen, met dien verstande dat hierbij slechts een termijn kan worden overeengekomen tot aan de eerste volgende algemene ledenvergadering (regulier of uitzonderlijk).
Indien binnen een termijn van vier weken na publicatie tegen een dergelijke benoeming een schriftelijk bezwaar wordt ingediend, heeft het bestuur de keuze een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven of de bestuursfunctie tot de komende reguliere ledenvergadering vacant te laten.
Een degelijk bezwaarschrift dient degelijk en met goede argumenten te zijn onderbouwd en te zijn voorzien van de handtekening van tenminste 10 leden.

Art.36.

Alle stemmingen aangaande zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor stemming verlangt.
Stemmingen aangaande personen zullen ten alle tijde schriftelijk geschieden.

Art.37.

Bij staking van stemmen over personen vindt herstemming plaats tussen die twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming is diegene gekozen die de meeste stemmen heeft. Indien de stemmen alsdan opnieuw staken, beslist het lot.

Art.38.

Bij staking van stemmen over zaken beslist het bestuur. Staken de stemmen van het bestuur dan beslist de voorzitter.

Art.39.

Stemgerechtigd zijn alle gewone leden van 16 jaar en ouder.

HOOFDSTUK 7

GELDMIDDELEN EN KASCONTROLECOMMISSIE

Art.40.

De geldmiddelen van de vereniging ontstaan uit;
a: contributie van de leden,
b: donatiegelden,
c: sponsorgelden,
d: eventuele andere bronnen van inkomsten.

Art.41.

De kascontrolecommissie (KCC) wordt ieder jaar gekozen en moet uit tenminste twee leden bestaan. De KCC controleert de gehele financiële administratie van de vereniging alsmede elke afzonderlijke geldelijke commissieadministratie.

De KCC brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit van de door haar uitgevoerde controles en geconstateerde bevindingen, waarbij zij tevens melding doet of zij de penningmeester kan dechargeren.
Voornoemd verslag zal schriftelijk worden uitgebracht conform een standaard en aangehecht formulier (bijlage I ) en zal ter vergadering mondeling worden toegelicht.

HOOFDSTUK 8

ANDERE FUNCTIES

Art.42.

De wedstrijdsecretaris vertegenwoordigt het wedstrijdsecretariaat in het bestuur. Hij/zij dient op de hoogte te zijn met de wedstrijdreglementen en dient daarnaar te handelen.
Het wedstrijdsecretariaat zorgt ervoor dat iedere speler weet wanneer hij/zij een competitie wedstrijd moet spelen. Het wedstrijdsecretariaat dient te zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

Art.43.

De scheidsrechterscontactpersoon ( SCP ) vertegenwoordigd de scheidsrechterscontact commissie in het bestuur. Hij / zij dient op de hoogte te zijn met t.a.v.
De scheidsrechters geldende bepalingen en reglementen.
De scheidsrechterscontact commissie is belast met alle zaken binnen de vereniging aangaande de scheidsrechters.
De scheidsrechterscontact commissie dient te zien vertegenwoordigd in het bestuur.

Art.44.

De toernooi contactpersoon vertegenwoordigd de toernooicommissie in het bestuur.
De toernooicommissie regelt alle zaken binnen de vereniging aangaande verenigingstoernooien en toernooien van andere verenigingen en is al zodanig bekend met de geldende bepalingen en reglementen aangaande toernooien.
De toernooicommissie dient te zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

Art.45.

De activiteitencontact persoon vertegenwoordigd de activiteitencommissie in het bestuur.
De activiteitencommissie is belast met;
a: coördinatie van nevenactiviteiten,
b: de organisatie van acties e.d. om baten te verkrijgen, verkoopacties in de ruimste zin des woords,
c: voor het financiële gedeelte is de commissie verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
De activiteitencommissie dient te zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

Art.46.

De contactpersoon van de Technische Commissie ( TC ) vertegenwoordigd de TC in het bestuur. De T.C. is belast met alle volleybaltechnische zaken in de ruimste zin des woords, binnen de vereniging.
De TC dient vertegenwoordigd te zijn in het bestuur.

Art.47.

De jeugdcontactpersoon vertegenwoordigt de jeugdcommissie in het bestuur.
De jeugdcommissie regelt alle jeugdzaken binnen de vereniging.
De jeugdcommissie dient te zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

Art.48.

Door het bestuur kunnen voor bepaalde activiteiten afzonderlijke commissie’s worden gevormd.

Art.49.

Alle in artikel 41 t/m 48 genoemde commissie’s zijn voor wat betreft hun activiteiten en hun financiële zaken verantwoording verschuldigd aan het bestuur resp. de penningmeester.

HOOFDSTUK 9

BOETES

Art.50.

Boetes aan leden in welke hoedanigheid dan ook en door wie dan ook aan de vereniging opgelegd, worden door het bestuur aan het betreffende lid doorberekend, met in acht name van het in hoofdstuk 3 art. 19 en hoofdstuk 4 art. 22 gestelde. Leden die zonder opgaaf van een geldige reden niet opkomen om als verenigingsscheidsrechter dan wel als teller te fungeren bij een compeitiewedstrijd, vastegesteld in het tel-en fluitschema, krijgen hiervoor een boete van 15 euro.

Voor schaden veroorzaakt door leden waarvoor de vereniging aansprakelijk wordt gesteld, zullen door het bestuur op de betreffende leden worden verhaald.

HOOFDSTUK 10

ALGEMENE BEPALINGEN

Art.51.

Ieder spelend lid wordt geacht de spelregels opgestelde door de NeVoBo te kennen en te respecteren.

Art.52.

De door de vereniging aan de leden beschikbaar gestelde clubkleding (tenue’s, trainingspakken e.d.) blijven altijd eigendom van de vereniging, hierop kan geen enkel lid eigendomsrechten doen gelden.
Ieder lid verplicht zich de aan hen beschikbaar gestelde clubkleding op een correcte wijze, zulks uitsluitend ter beoordeling aan het bestuur, te onderhouden.
Ieder lid verplicht zich de aan hem beschikbaar gestelde clubkleding op eerste aanzoek van de vereniging daartoe aan hem gericht per omgaande en ongeschonden aan de vereniging terug te geven.
Indien een lid, op eerste aanzoek van de vereniging, weigert de aan hem verstrekte clubkleding terug te geven of deze niet in ongeschonden staat kan overhandigen, zullen de kosten hiervan op basis van nieuwwaarde aan hem worden doorberekend en conform het in Hoofdstuk 3 art. 19 gestelde worden geïncasseerd.

Art.53.

Wanneer in dit huishoudelijk reglement het woord “spelers” en/of “hem” wordt gebruikt, wordt hiermee tevens “speelsters” en/of “haar” bedoeld.

Art.54.

In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet of een bepaald artikel voor meerdere uitleg vatbaar is, beslist het bestuur. Bestuursbeslissingen zijn bindend.
Het wijzigen van dit huishoudelijk reglement kan plaatsvinden in de algemene ledenvergadering en behoeven een absolute meerderheid van minimaal 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.
Voorstellen tot wijziging van dit huishoudelijk reglement moeten minstens 2 weken voor de vastgestelde algemene ledenvergadering aan de leden op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

Art.55.

Een voorstel tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden behandeld in een buitengewone algemene ledenvergadering, indien dit tenminste 4 weken van tevoren ter kennis van de stemgerechtigden is gebracht.
Een dergelijk voorstel dient om te worden aangenomen een meerderheid van tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.
Ingeval van ontbinding wordt over de bezittingen van de vereniging beschikt op een wijze welke de algemene ledenvergadering zal bepalen, rekening houdend met het dienaangaande in het Burgerlijk Wetboek gestelde.

Art.56.

Dit huishoudelijk reglement en/of wijziging treden in werking met ingang van de dag volgende op die, waarin de algemene ledenvergadering het besluit daartoe heeft genomen.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 30 november 2011.

Getekend het bestuur; voorzitter: Dhr.
secretaresse: Mw. Penningmeester Mw.